2. Vận động viên trượt băng hướng dẫn cơ bản - Đánh giá độ cứng hỗ trợ mắt cá chân 20 - 45

10 sản phẩm

10 sản phẩm


 • Vận động viên trượt băng nghệ thuật mới bắt đầu, học trượt băng thường xuyên hơn 2 đến 3 lần một tuần.
 • Cần Trượt băng nghệ thuật để đạt được mức sử dụng cao hơn.
 • Ngoài ra, mức độ cứng cao hơn được khuyến nghị cho vận động viên trượt băng cao hơn và lớn tuổi.
 • Hỗ trợ mắt cá chân - Xếp hạng độ cứng từ 20 đến 45
 • Bước nhảy Waltz
 • Salchow đơn
 • Vòng ngón chân đơn
 • Chuyển tiếp vòng quay thẳng
 • Quay ngược hướng thẳng đứng
 • SKATE CANADA
 • Sao 1,2
 • USFSA
 • Snowplow Sam 1,2,3
 • Basic 1,2,3,4